0
Vybrali jste celkem 0 polož(ky/ek) do košíku
+420 730 128 319 info@konobox.cz Po-So : 9:30 - 18:00
0
Vybrali jste celkem 0 polož(ky/ek) do košíku
Můj účet

Reklamační řád

Reklamační řád

Reklamační řád e-shopu provozovaného Terezou Hýskovou, se sídlem Grygov, Komenského 254, PSČ 78373, IČ: 88141993

(dále jen „Prodávající“)
pro prodej zboží a poskytování služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.konobox.cz

fyzickými osobami – spotřebiteli (dále jen „Kupující“)

I. Všeobecná ustanovení

 Tento reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek Prodávajícího (dále jen „VOP“) a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží nebo služby pořízených od Prodávajícího. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a VOP ještě před objednáním zboží nebo služby.

Uzavřením smlouvy a převzetím zboží nebo akceptací služby od Prodávajícího Kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají platné a účinné právní předpisy. Vyřizování reklamací podléhá ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (oba ve znění pozdějších změn a předpisů). 

II. Způsob a podmínky uplatnění reklamace, kontakty

Kontakt pro řešení reklamace: GP – Kancelář Kozlov, Kozlov 43, Česká Třebová, 560 02, tel 725 449 362, email: konobox@konomag.cz

Kupující zašle reklamaci písemně v listinné formě na adresu Prodávajícího uvedenou v předcházejícím odstavci k rukám pracovníků reklamačního oddělení.

Reklamace musí obsahovat:

číslo objednávky nebo doklad o zaplacení zboží nebo služby
popis závady a informaci, který ze způsobů vyřízení reklamace zákazník požaduje
kontaktní údaje zákazníka včetně funkční e-mailové adresy
vadné zboží nebo specifikaci vadné služby
podpis zákazníka


V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad opravou a v záručním listu je pro účely záručních oprav zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, může Kupující uplatnit právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu a urychlit tak vyřízení své reklamace.

Právo na opravu výrobku je možné uplatnit také v příslušném autorizovaném servisu. Zboží může Kupující doručit osobně nebo přepravní službou. Seznam autorizovaných servisů je uveden v záručním listu, případně jej Prodávající poskytne Kupujícímu na vyžádání.

V případě, že Kupující bude zasílat zboží Prodávajícímu nebo servisnímu středisku přepravní službou, měl by ve vlastním zájmu zabalit reklamované zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého zboží by měl zásilku označit příslušnými symboly. Zásilka by měla obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu, detailní popis reklamované závady a správné kontaktní údaje Kupujícího.

Kupující je povinen prokazatelným způsobem doložit, že Zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě Prodávajícího na adrese www.legalmarket.cz.

Na žádost Kupujícího je Prodávající povinen poskytnout Kupujícímu písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Záruční list musí obsahovat název nebo obchodní firmu, IČ a sídlo Prodávajícího.

III. Záruční doba

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vad ve lhůtě určené obecním právním předpisem, nesjedná-li s Prodávajícím lhůtu delší.

IV. Vyřízení reklamace

Způsoby vyřízení reklamace:

Dodání nového zboží nebo dodání chybějícího zboží, nebo nové poskytnutí služby bez vad
Oprava vadného zboží
Přiměřená sleva z ceny.
Dodavatel o reklamaci rozhodne a vyřídí ji bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 pracovních dnů od doručení reklamace a zároveň vyrozumí zákazníka elektronickou poštou, pokud se se zákazníkem nedohodne jinak.

 Kupující se může o průběhu reklamace informovat na adrese provozovny, kde reklamaci uplatnil, nebo na její zákaznické telefonní lince.

Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu, případně autorizovanému servisu, veškerou součinnost nezbytnou k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně vyzkoušení nebo demontáže výrobku). Kupující při uplatnění reklamace je povinen předat zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

Kupující je povinen předat zboží do reklamačního řízení kompletní. V případě, že Kupující nedodá zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.

Prodávající při převzetí zboží k reklamačnímu řízení neodpovídá za data a informace Kupujícího, jež jsou uloženy na pevných discích, pamětích či dalších nosičích informací, jež jsou součástí zboží přebíraného k reklamací, ani za případnou ztrátu takových dat a informací.

Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace.


V. Odmítnutí přijetí do reklamace

Prodávající je oprávněn odmítnou reklamaci Zboží v případě, že Zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 6. 10. 2020

Změny reklamačního řádu vyhrazeny.