0
Vybrali jste celkem 0 polož(ky/ek) do košíku
+420 730 128 319 info@konobox.cz Po-So : 9:30 - 18:00
0
Vybrali jste celkem 0 polož(ky/ek) do košíku
Můj účet

VOP

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro prodej zboží a poskytování služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.konobox.cz

1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) provozovatele e-shopu Terezy Hýskové, živnostenské podnikatelky se sídlem Grygov, Komenského 254, PSČ 78373, IČO: 881 41 993, (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.konobox.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.    Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.konobox.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží či poptávat služby od prodávajícího, jedná při objednávání zboží či služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. V takovém případě je kupující povinen kontaktovat prodávajícího a sjednat s ním zvláštní smlouvu týkající se zboží či služeb.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.    UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.    Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží či služeb (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží či služeb též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží či služeb je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží či služeb jsou prodávajícím považovány za správné. Vyplní-li kupující údaje o právnické osobě (firma, IČO a DIČ), považuje prodávající jednání kupujícího jako jednání činěné jménem této právnické osoby a tuto právnickou osobu bude považovat za kupujícího podle těchto obchodních podmínek.

2.3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4.    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok  nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.    UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1.    Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží či služeb nabízených prodávajícím, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží či služeb. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků a obsahují veškeré licenční poplatky a případnou licenční odměnu. Nabídka zboží a služeb, jakožto ceny tohoto zboží a služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží a poskytování služeb umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou informativního charakteru, nezávazné a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží či služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.    Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a služeb. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a služeb uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy jsou zboží a služby doručovány v rámci území České republiky.

3.3.    Pro objednání zboží a služeb vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1.    objednávaném zboží a službách (objednávané zboží či služby „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.3.2.    způsobu úhrady ceny zboží a služeb, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a poskytování služeb a

3.3.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží a poskytování služeb (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4.    Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží a služeb, výše ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6.    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7.    Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

3.8.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3. 9.    Není-li u konkrétní služby uvedeno jinak, je prodávající oprávněn zahájit poskytování objednané služby i před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

4.    CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.    Cenu zboží a služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží a poskytováním služeb dle smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu způsoby, které k okamžiku objednávky umožňuje webové rozhraní obchodu.

4.2.    Společně s cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží či poskytováním služeb ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou i náklady spojené s dodáním zboží či poskytováním služeb vč. případné licenční odměny.

4.3.    V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je cena splatná při převzetí zboží či služeb. V případě bezhotovostní platby je cena splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy.

4.4.    V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat cenu zboží a služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5.    Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky v souladu s čl. 3 odst. 3.7. těchto obchodních podmínek, požadovat uhrazení celé ceny ještě před odesláním zboží či poskytnutí služby kupujícímu.

4.6.    Případné slevy z ceny poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
4.9.       V případech stanovených zákonem je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5.    ODSTOUPENÍ OD  SMLOUVY

5.1.    Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),  nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy na dodávku zvukové nebo obrazové nahrávky a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů, dále nelze odstoupit od smlouvy na poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy a dále od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5.2.    Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 a násl. občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí plnění kupujícím nebo jím určenou osobou. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Odstoupení od smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího konobox@konomag.cz. Kupující může k odstoupení použít vzorový formulář pro oznámení o odstoupení od smlouvy, který je součástí těchto obchodních podmínek.

5.3.    V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Náklady za na vrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, nese kupující. Maximální náklady na vrácení takovéhoto zboží jsou odhadovány na 5.000 Kč.

5.4.    V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím kupujícímu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy (v případě smlouvy o koupi zboží pak od obdržení vráceného zboží prodávajícím, nebo prokázání, že zboží kupující odeslal zpět prodávajícímu, podle toho, co nastane dříve), a to bezhotovostně na účet určený kupujícím (neurčí-li kupující jiný způsob vrácení za předpokladu, že takovýmto vrácením nevzniknou prodávajícímu jakékoli další náklady), včetně nákladů na případné vrácení plnění prodávajícímu (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný, než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím.

5.5.    Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno, částečně spotřebováno či bude jeho hodnota jinak snížena v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení ceny nebo její části. V případě odstoupení od smlouvy o poskytnutí služby, jejíž plnění již začalo, ale dosud nebyla poskytnuta zcela, je kupující povinen uhradit poměrnou část ceny za již poskytnuté plnění a vzniká mu v případě odstoupení pouze nárok na vrácení zbývající části ceny za tuto službu.

5.6.    Do doby převzetí zboží či poskytnutí služby kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím či službou poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.    PŘEPRAVA, DODÁNÍ ZBOŽÍ A POSKYTNUTÍ SLUŽEB


6.1.    Způsob doručení zboží a poskytování služeb určuje prodávající, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.    Je-li prodávající podle  smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce nebo na takovémto místě poskytovat sjednané služby, je kupující povinen převzít zboží či strpět poskytování takovýchto při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat náklady za uskladnění zboží, nebo je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

6.3.    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.    Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

6.5.    Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.6.    Prodávající je oprávněn zahájit poskytování objednané služby až poté, co bude prodávajícímu uhrazena cena za tuto službu.

7.    ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

7.1.     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.    Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc či poskytovaná služba je ve shodě se smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou se smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou sjednané, a není-li jich, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

7.3.    Ustanovení uvedená v čl. 7 odst. 7.2. těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží..

7.4.    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li v souladu se zákonem určena jiná doba, po kterou lze zboží použít.

7.5.    Za vady způsobující rozpor s uzavřenou smlouvou není považováno, pokud zboží nebo služba nemají jakékoli vlastnosti, standard nebo úroveň kvality nad rámec výslovně uvedený.

Prodávající proto neodpovídá mimo jiné za součinnost jím poskytovaných dat s jakýmkoli hardware nebo software kupujícího nebo třetích osob, které nejsou výslovně uvedeny u konkrétní služby. Dojde-li ke ztrátě nebo škodě na záznamech či datech kupujícího nebo třetí osoby, která vznikne v důsledku chybného, nedovoleného popř. nevhodného postupu kupujícího nebo nakládání s daty poskytnutými prodávajícím, včetně reverzního inženýringu neodpovídá prodávající za takto vzniklou ani jakoukoli následnou újmu.

7.6    Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese GP – Kancelář Kozlov, Kozlov 43, Česká Třebová, 560 02. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží nebo informaci o vadě poskytované služby.

7.7.    Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

8.    DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží a je oprávněn k užívání služby zaplacením celé ceny zboží nebo služby. Nestanoví-li platná právní úprava nebo uzavřená smlouva jinak, v rámci poskytnuté a řádně uhrazené služby je kupující oprávněn k nevýlučnému, územně neomezenému, nepřevoditelnému oprávnění k výkonu práva užívat součást služby mající charakter autorského díla, a to výlučně pro vnitřní (osobní) potřebu kupujícího a pouze na dobu a v rozsahu vyplývajícímu z účelu smlouvy. Nestanoví-li platná právní úprava jinak, kupující zejména není oprávněn dílo rozmnožovat, překládat zpracovávat, upravovat či jinak měnit, rozšiřovat, půjčovat, pronajímat, vystavovat nebo je sdělovat veřejnosti, jakož i obcházet technické prostředky ochrany práv nebo provádět reverzní inženýring díla. Ohledně oprávnění k půjčování, pronajímání, vystavování díla nebo jeho sdělování veřejnosti lze sjednat zvláštní smlouvu o poskytování služeb.

8.2.    Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží či ilustračních fotografií k poskytovaným službám) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3.    Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Prodávající neposkytuje další služby po prodeji zboží nebo po poskytnutí objednaných služeb vyjma služeb explicitně prodávajícím uváděných na jeho webových stránkách u jednotlivého zboží nebo služby.

8.5.    Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.    Prodávající tímto informuje, že má postavení správce osobních údajů, které mu při uzavření smlouvy a za trvání smluvního vztahu byly a budou poskytnuty. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Osobní údaje jsou Správcem zpracovávány pro účely:

–          vedení uživatelského účtu subjektu údajů v internetovém obchodu, který je Správcem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.konobox.cz, a přehledu dosavadních objednávek subjektu údajů,

–          splnění povinností Správce coby prodávajícího dle uzavřených kupních smluv,

–          splnění veřejnoprávních povinností Správce (zejm. vedení účetnictví, povinností daňových, atp.) dle obecně závazných právních předpisů,

–          případného vymáhání povinností subjektu údajů coby kupujícího dle uzavřené kupní smlouvy.

Právním základem pro takovéto zpracování osobních údajů je:

a)      souhlas subjektu údajů poskytnutého pro uvedené účely, který může subjekt údajů kdykoli odvolat, aniž by to způsobilo nezákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu,

b)      jejich nezbytnost pro splnění se Správcem uzavřených smluv s tím, že pokud by osobní údaje nebyly poskytnuty, takováto smlouva nemůže být uzavřena,

c)       jejich nezbytnosti pro splnění právních povinností, které se na Správce vztahují,

d)      jejich nezbytnost pro účely oprávněných zájmů Správce, kterými jsou zejm. šíření informací o obchodních a jiných podnikatelských aktivitách Správce.

Osobní údaje nebudou předávány žádným dalším příjemcům s výjimkou společnosti Green Publishing s.r.o. (IČO 073 13 764) a dopravců zboží, v nezbytném rozsahu, a nebudou předmětem automatizovaného rozhodování ani profilování. Osobní údaje budou uloženy po dobu 5 let po skončení trvání smluvního vztahu a vypořádání všech závazků z něj, ledaže by platné a účinné právní předpisy ukládaly Správci uložení po delší dobu. Subjekt údajů má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Tato práva lze uplatnit na těchto kontaktech správce 725 449 362. Subjekt údajů má dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je dále upravena zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2    Zpracovávány budou následující osobní údaje Kupujícího: jméno a příjmení, titul před jménem, titul za jménem, adresa bydliště, resp. sídla, fakturační adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3.    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.4.  Kupující realizací objednávky prohlašuje, že byl řádně a srozumitelně poučen o všech výše uvedených skutečnostech a právech, a to již před zasláním objednávky, v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy.

10.    ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1.    Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující je oprávněn tento souhlas kdykoli odvolat.

10.2.    Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11.    DORUČOVÁNÍ

11.1.    Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

12.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.    Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování.  S jakoukoli stížností se může kupující obrátit na prodávajícího. Neuspěje-li se svou stížností u prodávajícího, případné spory budou řešeny u věcně a místně příslušného soudu. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad, kupující se může obrátit rovněž na Českou obchodní inspekci.

12.3.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.4.    Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná s výjimkou plnění povinností prodávajícího stanovených platnou právní úpravou. .

12.5.    Smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím je uzavírán na dobu vymezenou řádným plněním smluvních stran dle příslušné smlouvy. Nestanoví-li uzavřené smlouvy nebo tyto obchodní podmínky v konkrétních případech jinak, nejsou smluvní strany oprávněny smlouvu zrušit před jejím řádným splněním.

12.6.    Vyhotovení smlouvy bude uloženo u prodávajícího, který k ní umožní kupujícímu přístup na jeho žádost.

12.7.    Ustanovení obecně závazných právních předpisů upravující práva spotřebitelů, zejm. občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zůstávají těmito obchodními podmínkami nedotčena.

12.8.    Kontaktní údaje prodávajícího:
adresa pro doručování – GP – Kancelář Kozlov, Kozlov 43, Česká Třebová, 560 02
adresa elektronické pošty – konobox@konomag.cz 

12.9.  Orgánem pro řešení mimosoudních spotřebitelských sporů pro prodávajícím nabízené, prodávané, poskytované a zprostředkovávané výrobky a služby, je Česká obchodní inspekce, jejíž internetová adresa je: www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na  adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).                  .

V Praze dne 6. 10. 2020                                                                                                                                                

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy dle příslušného právního předpisu:

Oznámení o odstoupení od smlouvy

– Adresát:

adresa elektronické pošty:

– Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

– Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

– Jméno a příjmení kupujícího

– Adresa kupujícího

– Podpis kupujícího (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

– Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.