0
Vybrali jste celkem 0 polož(ky/ek) do košíku
+420 730 128 319 info@konobox.cz Po-So : 9:30 - 18:00
0
Vybrali jste celkem 0 polož(ky/ek) do košíku
Můj účet

GDPR

Ochrana osobních údajů (GPRS)

Společnost tímto s odkazem na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), informuje, že má postavení správce osobních údajů, které jí budou poskytnuty při užívání webových stránek. Společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovány přednostně v elektronické formě a jsou chráněny antivirovou ochranou a prostřednictvím dalšího elektronického zabezpečení včetně užití bezpečnostních hesel.
Osobní údaje jsou společností zpracovávány pro účely:
splnění povinností společnosti jako organizátora soutěže pořádané prostřednictvím webových stránek konobox.cz v souladu s příslušnými pravidly konkrétní soutěže za účelem realizace takovéto soutěže a identifikace jednotlivých soutěžících;
splnění veřejnoprávních povinností společnosti (zejm. vedení účetnictví, povinností daňových, atp.) dle obecně závazných právních předpisů;
nabízení služeb a produktů, zejména prostřednictvím newsletterů (jejich odběr je dobrovolný a svůj souhlas s jejich odběrem může subjekt údaj kdykoli odvolat).
Společnost zpracovává následující osobní údaje:
jméno a příjmení;
adresa bydliště;
datum narození;
e-mailová adresa;
adresa webové stránky.
Právním základem pro takovéto zpracování osobních údajů je:
souhlas subjektu údajů poskytnutého pro uvedené účely, který může subjekt údajů kdykoli odvolat, aniž by to způsobilo nezákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu,
jejich nezbytnosti pro splnění jiných právních povinností, které se na společnost vztahují,
jejich nezbytnost pro účely oprávněných zájmů společnosti, kterými jsou zejm. šíření informací o obchodních a jiných podnikatelských aktivitách společnosti.
Osobní údaje nebudou společností předávány žádným dalším příjemcům s výjimkou souborů cookies užívaných společností společnosti Google LLC, se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, za účelem poskytování služby Google Analytics, dodavatele IT služeb, nebudou předmětem automatizovaného rozhodování ani profilování a nebudou předávány do jiných zemí.
Osobní údaje budou u společnosti uloženy po dobu 3 let po skončení poskytování služeb společností uživateli a vypořádání všech závazků z takového smluvního vztahu, ledaže by obecně závazné právní předpisy ukládaly společnosti uložení po delší dobu. Subjekt údajů má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Tato práva lze uplatnit na těchto kontaktech společnosti: Green Publishing, email: office@konomag.cz, adresa: Na Folimance 2155/15, Praha 2, 120 00. Subjekt údajů má dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.